Miljöpolicy och övergripande mål för AB Ljusdalshem.

Ett barn

Styrelsen i bolaget har antagit följande Miljöpolicy.

För att göra det lättare att leva upp till policy och riktlinjer har bolaget formulerat övergripande mål. Dessa mål finns beskrivna i policyn. Planen för att nå de uppställda målen är arbetshandlingar som kontinuerligt uppdateras i samråd med bolagets styrelse och personal.

Vårt miljöarbete följs upp regelbundet och kommer inom en nära framtid att vara inkluderat i vår årsredovisning.

Jag hoppas att denna text skall vara till hjälp för de som vill försäkra sig om att AB Ljusdalshem aktivt arbetar med att hushålla med vår jords resurser.

Målsättning.

Att hushålla med jordens resurser är en överlevnadsfråga. Att lära sig att göra detta är en process där all personal, hyresgäster, entreprenörer och leverantörer har en uppgift inom ett begränsat tidsperspektiv. När denna process är genomförd kommer AB Ljusdalshem att vara en naturlig del i ett resurssnålt samhälle. Våra kunder kommer att kräva av oss som leverantör av bostad att vi arbetar miljövänligt. Alltså är vårt miljöengagemang helt enkelt en konkurrensfråga.

Miljöpolicy för AB Ljusdalshem.

AB Ljusdalshem ska i all verksamhet bidra till att effektivt utnyttja och hushålla med jordens resurser, samt erbjuda en sund och trivsam boendemiljö, som ständigt förbättras och utvecklas enligt kretsloppsprincipen. Vi ska ha en helhetssyn på hälsorisker, miljöpåverkan, säkerhet, kvalitet, funktion och trivsel i vår bostadsförvaltning.

Detta uppnår vi genom att

 • utbilda, informera och uppmuntra vår personal till engagemang och ansvar med avseende på företagets miljöarbete samt miljöfrågor.
 • bistå våra kunder med kunskap och information om hur de kan minska sin miljöpåverkan, underlätta för dem att leva mer miljöanpassat samt uppmuntra dem till engagemang.
 • ställa miljökrav vid upphandling av varor och tjänster, där leverantörer och entreprenörer påverkas att tillämpa principerna i denna policy.
 • med marginal följa gällande lagar, myndighetskrav och andra rekommendationer.
 • öppet mäta, kontrollera och redovisa vårt miljöarbete mot våra kunder, ägare, medarbetare och myndigheter.

Riktlinjer för miljöarbetet hos AB Ljusdalshem.

 • Ökad andel förnyelsebara energikällor
 • Sträva efter effektiva energilösningar
 • Effektiv vattenanvändning
 • Använd kretsloppsanpassade material
 • Minska andelen material där fossil råvara ingår
 • Inga svår-nedbrytningsbara och långlivade ämnen i kemikalier
 • Eftersträva slutna kretslopp för näringsämnen
 • Hantering av oljor på ett sådant sätt att de ej kan komma ut i naturen
 • Minska antalet transporter
 • Främja återanvändning i stället för engångsartiklar
 • Källsortering av avfall

Övergripande mål för miljöarbetet.

För att göra det lättare att leva upp till den fastställda miljöpolicyn har bolaget formulerat nedanstående miljömål.

Energi

Energiförbrukningen inom bolagets fastigheter skall minskas. Detta skall ske genom att befintliga anläggningar justeras och moderniseras. Utbyggnaden av styr och reglerutrustning som kan fjärrstyras skall fortsätta till fastigheter som nu inte har den utrustningen.

Vatten och Avlopp

Vattenförbrukningen inom bolaget skall effektiviseras. Detta betyder att där så är möjligt reducering i flöden skall införas. Inga miljöfarliga ämnen får passera ut i avloppssystemet.

Ventilation

Inom ramen för energibesparande åtgärder skall styr och regleringssystemen för bolagets ventilationsanläggningar ses över för att inte släppa ut onödiga energimängder.

Avfallshantering

Den totala avfallsmängden skall reduceras. Arbetet skall sträva mot källsortering. Ett aktivt arbete från bolagets sida mot så väl kund, entreprenörer samt egen verksamhet för att sträva mot ett omhändertagande enligt kretsloppsprincipen.

Byggnation, Reparation och Rivning

All byggproduktion skall utföras med minsta möjliga miljöpåverkan med miljöanpassade metoder och material. Vid upphandling av entreprenörer skall hänsyn tas till de som har ett aktivt miljöarbete.

Miljöskadliga ämnen

Arbetet med att identifiera miljöskadliga ämnen skall fortsätta kontinuerligt. Dessa ämnen skall sedan ersättas med ämnen eller material som passar in i ett miljöanpassat sammanhang.

Utemiljö

Underhåll och anläggning av utemiljö skall ske med miljövänliga metoder och material.

Transporter

Antalet transporter skall minskas genom ett effektivare utnyttjande av fordon och planering av arbetsrutiner. Prov att använda fordon med alternativa drivmedel skall göras.

Inköp och upphandling

Vid inköp och upphandling skall miljö aspekten tas med som ett kriteria vid inköpsbeslut.

Denna miljöpolicy är accepterad av AB Ljusdalshems styrelse och personal. Alla har under utbildning och genomgångar arbetat med frågeställningar och lösningar. I och med undertecknande av detta dokument har vi som intention antagit denna policy.