Kvinna med svärd och våg, symbol för rättvisa

Hyresinbetalningar

Hyran ska betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Normalt betalas hyran över plusgiro genom av hyresvärden tillhandahållen avi eller via autogiro.

Lägenhetsvisning

När lägenheten är ledig till uthyrning är hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid som hyresgäst och kommande hyresgäst kan överenskomma om.

Besiktning

Vid de tillfällen lägenheten besiktas av hyresvärden bör hyresgästen vara närvarande. Orsaken härtill är att parterna kan komma att behöva diskutera eventuella skador i lägenheten. Beträffande hyresgästens eventuella ersättningsskyldighet, se under Hyresgästens skadeansvar.

Hyresvärdens skadeansvar

Normalt skall hyresgästen kontakta företaget om något skall åtgärdas i lägenheten. Har hyresvärden varit vårdslös så att skada uppstått, svarar hyresvärden för skadan.

Hyresgästens skadeansvar

Enligt hyreslagen ska hyresgästen ersätta hyresvärden för de skador som uppkommer i lägenheten genom hyresgästens eget vållande. Hyresgästen ansvarar även för de skador i lägenheten som genom vårdslöshet eller försummelse förorsakats av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten (t ex inneboende) eller som där utför arbete för hans räkning. Hyresgästen är dock inte ansvarig för så kallat normalt slitage, som det åligger hyresvärden att med vissa tidsintervaller åtgärda. För brandskada som han inte själv vållat är han dock ansvarig endast om han brustit i den omsorg och tillsyn som han borde iakttagit.

Inträffar någon skada ska hyresvärden snarast meddelas, för undvikande av att skadan förvärras. Om hyresgästen själv anskaffat och inkopplat exempelvis tvätt- eller diskmaskin och detta skett på ett sådant sätt att läckage uppstår, svarar hyresgästen för uppkommen skada om vårdslöshet föreligger. Samma gäller om ett akvarium går sönder eller blir otätt och skada på fastigheten uppstår. Om lägenheten vid avflyttningsbesiktningen är inrökt kommer hyresgästen att få betala för att återställa lägenheten i befintligt skick.

Hemförsäkring

Tänk på att ha ett betryggande hemförsäkringsskydd

Skadedjur/insekter

Har du otur kan du få in skadeinsekter i lägenheten. Dessa trivs inte i rena och torra utrymmen. Det är därför viktigt att städa noggrant överallt. Ljusdalshem har avtal med Anticimex när det gäller bekämpning av insekter t.ex. mjölbaggar, silverfisk, getingar, myror mm. Kontakta oss om oturen är framme. Som hyresgäst hos oss är denna service kostnadsfri.

Installationer

Endast person med särskild behörighet får göra ingrepp i ledningar för vatten, avlopp och el. Hyresvärden kan anvisa behörig installatör för exempelvis installation av tvätt- eller diskmaskin.

Badrum

Man får inte borra i väggarna vid duschplatsen, gäller samtliga badrum. I badrum som är helkaklade får man inte göra några hål i kaklet p.g.a. risk för vattenskada, använd istället självhäftande krokar.

Balkong och uteplats

Balkongen eller uteplatsen kan vara ett behagligt ställe att vara och umgås på, men några saker är viktiga att tänka på här!
• Piska eller skaka inte mattor. Dammet sprider sig och kan störa andra.
• Om du vill grilla, använd en el eller gasol. Använd aldrig kolgrill på balkongen.
• Av säkerhetsskäl måste balkonglådor sitta på insidan av balkongräcket.
• För uppsättning av egna parabolantenner krävs tillstånd av Ljusdalshem.

Tvättstugan

Att dela tvättstugan med grannarna fungerar utmärkt – om du visar hänsyn och följer några enkla regler.
• Respektera tvättiderna. Glöm inte att avboka om du får förhinder.
• Tvätta aldrig på någon annans tid.
• Var klar med din tvätt på utsatt tid.
• Tvätta aldrig mattor i maskinen.
• Rengör maskin och tvättmedelsfack. Lämna tvättluckorna öppna!
• Rengör filtret i torktumlaren samt ta bort damm ur torkskåpet
• Torka av golv och bänkar när du är klar. Lämna alltid tvättstugan i det skick du själv vill ha den!
• Husdjur får inte vistas i tvättstugan.

Entré och trapphus

Entré och trapphus ska kännas välkomnande. All nedskräpning är förbjuden. Soppåsar får du inte ens tillfälligt ställa utanför dörren, utan de ska lämnas på anvisad plats. Trapphuset ska vara helt fritt från skrymmande föremål såsom cykel, barnvagn, rullator, pulka och andra leksaker. Det ska vara lätt att ta sig fram för alla och speciellt viktigt av säkerhetsskäl som t.ex. när personal från räddningstjänsten behöver komma fram. Med hänsyn till dina grannar och av brandsäkerhetsskäl, är rökning inte tillåten i entréer och trapphus och inte heller i övriga gemensamma utrymmen.

Bostadsområdet

Ett välskött bostadsområde betyder mycket för trivseln. Det är viktigt att alla hjälps åt att hålla rent genom att lägga papper och annat skräp i papperskorgarna. Visa hänsyn vid eventuell bilkörning som endast är tillåten för av- och pålastning.

Uthyrning i andra hand

Det krävs alltid tillstånd av Ljusdalshem för att en hyresgäst ska få hyra ut hela sin lägenhet i andra hand. Som accepterade skäl för andrahandsuthyrning kan nämnas sjukdom, arbete, studier på annan ort, eller annan oförutsedd händelse som tillfälligt gör att du inte kan använda lägenheten.

Nycklar

För att minska riskerna för att andra än de som bor i lägenheten ska få tillgång till lägenhetsnycklarna måste hyresgästen beställa eventuella extranycklar genom Ljusdalshem. Samtliga nycklar ska inlämnas vid avflytt, gäller även de nycklar som hyresgästen bekostat själv (ingen ersättning utgår för dessa). Om en nyckel saknas vid avflyttning tvingas vi byta låscylinder av säkerhetsskäl, vilket innebär att den avflyttande hyresgästen debiteras cylinderbyte.

Störningar

Som hyresgäst vid Ljusdalshem förbinder jag mig;

 • att vid användning av radio, stereo, TV, dator, musikinstrument eller liknande i lägenheten från kl 22.00 på kvällen till 07.00 på morgonen se till så att andra ej störs. En enkel tumregel kan vara att ingenting ska höras in till grannarna. Detta gäller dygnet om men är extra angeläget från kl 22.00 på kvällen till 07.00 på morgonen eftersom man ska kunna sova ostört. Hyresgästen har också ansvar för de som gästar honom. Vid upprepade störningar löper hyresgästen risk att hyresavtalet sägs upp. Eventuell utryckning av Trygghetsjouren betalas den störande hyresgästen.
 • att ej använda egen tvätt- eller diskmaskin från kl 22.00 på kvällen till 07.00 på morgonen.
 • att ej utföra arbeten (underhåll, borra eller spika i väggar, mm) från kl 22.00 på kvällen till 07.00 på morgonen.
 • att i övrigt försöka iakttaga sådan ordning, att trevnad och nattro störs för övriga boenden i fastigheten.
 • att se efter barnen så att skadegörelse på fastigheterna inte förekommer samt att skräp inte kastas på gårdsplaner, gräsmattor och trappuppgångar.
 • att inte lämna dörr till vind och källare olåst samt att inte lämna ytterporten öppen.
 • att ej belamra gård, trappor och förstugor samt vinds- och källargångar med skräp, lådor, cyklar, leksaker mm.
 • att tillse att egna husdjur ej stör eller förorenar inom bostadsområdet. Djuren får inte springa lösa i området och det är särskilt viktigt att dom hålls borta från barnens lekplatser. Läs mer om husdjur här.
 • att inte mata fåglar från lägenheten eller i fastighetens närhet. Tyvärr skräpar de ned en hel del, både med sin avföring och med tappad mat. Maten kan i sin tur locka råttor och möss till området. Det finns även en viss risk att sjukdomar, såsom salmonella, kan spridas från fåglarna.
 • att vid användning av fastighetens utrymmen för tvätt, torkning mm följa de regler som finns.
 • att ej röka i allmänna utrymmen, såsom trapphus, vind källare tvättstuga mm.
 • att ej lämna ytterporten öppen på natten.
 • att betala Trygghetsjourens utryckningskostnad vid dokumenterad störning.

Om alla skall trivas så krävs det att alla också visar hänsyn och omtanke. Vi måste komma ihåg att alla människor är olika och därmed har olika hög tröskel för vad som upplevs som störande. Det borde vara en självklarhet att alla har rätt till lugn och ro i sitt eget hem, men det kräver också att alla visar hänsyn.

Du har naturligtvis rätt att leva ett normalt liv, röra dig fritt, tala och spela musik mm i din lägenhet. Kom dock ihåg att mellan klockan tio på kvällen och sju på morgonen (22.00 – 07.00) måste du visa extra mycket hänsyn. Därför bör du också förvarna dina grannar om du tänker ha fest hemma. Tänk också på att även om du har gäster så är det du som hyresgäst som är ansvarig för att de inte stör på något sätt!

Om det trots allt är någon av dina grannar som stör, försök först att tala om för dom på ett lugn och vänligt sätt att du blir störd. Om detta inte hjälper kan du kontakta vår Trygghetsjour. Du kan naturligtvis även kontakta polisen om du anser att det är befogat. I efterhand får du också göra en anmälan till oss på Ljusdalshem. Vid störningar under kontorstid kontaktar du oss. Om du så önskar får du vara anonym mot den störande.

Telefonnummer:
Trygghetsjouren: 010-470 57 10
Polisen: 114 14
Nödsituation: 112
AB Ljusdalshem: 0651-686 60