Ekonomi

Resultat & ekonomisk ställning.

Omsättning.

Bolagets omsättning uppgick 2019 till 125,5 miljoner kronor.

Avskrivningar och nedskrivningar.

Fastigheterna har under året avskrivits enligt plan med 9.822 kkr vilket motsvarar en årlig avskrivning på 1,7 % av anskaffningsvärdet. Maskiner och inventarier har avskrivits med 1.261 kkr.

Finansiering.

Investeringar i byggnader och markanläggningar samt mark har under året gjorts med 18.399 kkr respektive 51 kkr. Investeringar i inventarier och bilar har uppgått till 2.404 kkr.

Årets amortering på befintliga fastighetslån är 5.384 kkr.

Finansiella risker.

Styrelsen upprättar skriftliga principer såväl för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom ränterisker och placering av överlikviditet. Policyn är föremål för löpande revidering, dock minst en gång per år.

I stället för traditionell räntebindning, har man säkrat räntan med ränteswappar vilket avses ge en bättre fördelning på ränteändringstidpunkterna och en fast ränta. Swapparnas belopp uppgår till 58 % av den totala lånestocken. Löptiderna ligger på 5-10 år.

Resultat.

Företagets resultat efter finansiella poster är 11.172 kkr. Redovisat resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 8.917 kkr.

Det ekonomiska resultatet samt bolagets ställning framgår i detalj av resultaträkningen för 2019 samt av balansräkningen per 2019-12-31.

Disposition.

Balanserade vinstmedel: 87.472 kkr
Årets vinst: 8.917 kkr
Totalt: 96.389 kkr