Resultat & ekonomisk ställning.

Omsättning.

Bolagets omsättning uppgick 2020 till 130,9 miljoner kronor.

Avskrivningar och nedskrivningar.

Fastigheterna har under året avskrivits enligt plan med 10.523 kkr vilket motsvarar en årlig avskrivning på 1,7 % av anskaffningsvärdet. Maskiner och inventarier har avskrivits med 1.303 kkr.

Resultat.

Företagets resultat efter finansiella poster är 15.492 kkr. Redovisat resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 12.099 kkr.

Det ekonomiska resultatet samt bolagets ställning framgår i detalj av resultaträkningen för 2020 samt av balansräkningen per 2020-12-31.

Disposition.

Balanserade vinstmedel: 96.817 kkr
Årets vinst: 12.099 kkr
Totalt: 108.916 kkr