Resultat & ekonomisk ställning.

Omsättning.

Bolagets nettoomsättning uppgick 2022 till 122,7 miljoner kronor.

Avskrivningar och nedskrivningar.

Byggnaderna har under året avskrivits enligt plan med 11.399 kkr. markanläggningar med 1.026 kkr. Maskiner och inventarier har avskrivits med 1.301 kkr.

Resultat.

Företagets resultat efter finansiella poster är 14.440 kkr. Redovisat resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 11.046 kkr.

Det ekonomiska resultatet samt bolagets ställning framgår i detalj av resultaträkningen för 2022 samt av balansräkningen per 2022-12-31.

Disposition.

Balanserade vinstmedel: 128.953 kkr
Årets vinst: 11.046 kkr
Totalt: 139.999 kkr