Resultat & ekonomisk ställning.

Omsättning.

Bolagets omsättning uppgick 2021 till 132,4 miljoner kronor.

Avskrivningar och nedskrivningar.

Byggnaderna har under året avskrivits enligt plan med 11.148 kkr. markanläggningar med 1.013 kkr vilket motsvarar en årlig avskrivning på 1,8 % av anskaffningsvärdet. Maskiner och inventarier har avskrivits med 1.284 kkr.

Resultat.

Företagets resultat efter finansiella poster är 21.728 kkr. Redovisat resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 19.234 kkr.

Det ekonomiska resultatet samt bolagets ställning framgår i detalj av resultaträkningen för 2021 samt av balansräkningen per 2021-12-31.

Disposition.

Balanserade vinstmedel: 109.351 kkr
Årets vinst: 19.234 kkr
Totalt: 128.585 kkr